ក្រសួងសុខាភិបាល ជូនដំណឹងពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ថ្មី ចំនួន ០២នាក់ និង ករណីជាសះស្បើយ ចំនួន ០២នាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–