ក្រសួងសុខាភិបាល ជូនដំណឹងពីការហាមការចែកចាយ ទិញលក់ ឬដាក់តាំង និងប្រើប្រាស់ ឱសថឈ្មោះ Auclaty 625mg របស់ក្រុមហ៊ុន OSC.Pharma ដែលគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល និងមានបិទលតាបត្របញ្ជិកាក្លែងក្លាយ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០