សេចក្តីជូនដំណឹង របស់ រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ដល់អ្នកដែលបាននិងកំពុងទិញលក់ដី ស្ថិតក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ សហគមន៍ ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច ។ល។ នៅខេត្តកោះកុង ត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–