ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ០១នាក់ និងករណីជាព្យាបាលជាសះស្បើយ ចំនួន ០៣នាក់ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–