កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិន នឹងពង្រីកទីផ្សារនាំចេញកម្ពុជា កាន់តែធំ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ —