សេចក្តីណែនាំ របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួបជុំប្រមូលផ្តុំតវ៉ាទាំងអស់ ត្រូវជូនដំណឹងមករដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ដោយអនុវត្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ស្តីពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី​ ០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០