គម្លាតសុវត្ថិភាព ដែលត្រូវអនុវត្តជាចាំបាច់ ក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលវីរុសកូវីដ១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ —