ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃ ជូនដំណឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលថៃ បន្តដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នរយ:ពេល១ខែទៀត ដោយអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា នេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–