សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការៀបចំវេទិកាស្តីពីការការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិក្រោមប្រធានបទ «ជំរុញផលិតកម្មអាហារនៅមូលដ្ឋាន ដើម្បីទាក់ទាញទេសចរ»

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០