សេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់ គណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែន ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត និងបំផ្លើស របស់លោក រ៉ុង ឈុន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០