សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារ ស្តីពីការបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ (លើកទី២១) ជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជិតសរុបចំនួន ៧,២៧៩នាក់ នៅរោងចក្រ សហគ្រាសចំនួន ១០ ក្នុងវិស័យកាត់ដេរ ដែលត្រូវបានព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០