ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសវៀតណាម ជូនព័ត៌មានពីការបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ ការអនុវត្តវិធានការចត្តាឡីស័ករយ:ពេល១៤ថ្ងៃ របស់និស្សិត សិក្ខាកាមកម្ពុជាចំនួន ៤៩៥នាក់ ដែលបានចូលប្រទេសវៀតណាម កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២០កន្លងទៅ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០