ក្រសួងការងារ ជូនដំណឹងពីការបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ (លើកទី១៨) ជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជិតសរុបចំនួន ២៧,៩៣៧នាក់ នៅរោងចក្រ សហគ្រាសចំនួន ៨៥ ក្នុងវិស័យកាត់ដេរ និងវិស័យទេសចរណ៍ ដែលត្រូវបានព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នា២០២០​–