សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីអំពីការអនុវត្តផែនការការងារចុះបញ្ជីដីធ្លី ការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លី នៅខេត្តមណ្ឌលគិរី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០–