កម្ពុជាប្រកាសរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ០១នាក់ទៀត ធ្វើឱ្យចំនួនសរុបកើនដល់ ២២៦នាក់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០–