សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារ ស្តីពីការបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ (លើកទី១៦) ជូនបងប្អូនកម្មករ និយោជិតសរុបចំនួន ១៤,៦៨៣នាក់ នៅរោងចក្រ សហគ្រាស ចំនួន៤៤ ក្នុងវិស័យកាត់ដេរ និងវិស័យទេសចរណ៍ ដែលត្រូវបានព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០–