រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី​ ការប្រមូលថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាម​ និងសំណល់រឹង សម្រាប់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០—