ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុន ជូនដំណឹងអំពីវិធានការនានា របស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលនឹងចូលមកកាន់ប្រទេសខ្លួន (រួមទាំង កម្ពុជា)

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០