ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បញ្ជាក់ថា បានរក្សាមាសចំនួន ៣៦,៥តោន និងទុនបម្រុងអន្តរជាតិដទៃទៀត ដែលមានតម្លៃប្រមាណ១៩,៥ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក យ៉ាងមានសុវត្ថិភាព

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០–