ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកែតម្រូវព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយអំពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ថ្មី ២៦នាក់ និងជាសះស្បើយ ០៤នាក់ ដែលបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០—