រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ជូនព័ត៌មានអំពីការដោះស្រាយការកាត់ឆ្វៀលដីជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកាន់កាប់ អាស្រ័យផលជាក់ស្តែងយូរឆ្នាំ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០