រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចជាគោលការណ៍ អនុញ្ញាតឱ្យបើកដំណើរការសាកល្បងគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជន ចំនួន២០ ដែលមានស្តង់ដាខ្ពស់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០