ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីណែនាំអំពី វិធីប្រតិបត្តិដែលត្រូវប្រកាន់យក ដើម្បីបង្ការបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត ក្នុងអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ​ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០–