បទយកការណ៍ ស្តីពី “កម្មវិធីអាស្ប៉ាយ កំពុងបង្កើនសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងផលប៉ះពាល់នៃកូវីដ១៩”

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២០ —