ពុំមានរកឃើញករណីកូវីដ១៩ ថ្មីនោះទេគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃនេះ ខណៈករណីកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅ ៣៥នាក់ ដដែល

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០–