ព្រះរាជក្រឹត្យ ត្រាស់បង្គាប់បន្តអាណត្តិជាថ្មី និងតែងតាំងសមាជិកបន្ថែម នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយសម្រាប់អាណត្តិថ្មី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០