អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការតែងតាំងសមាជិកបម្រុង ចំនួន១៣រូប នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០