តម្លៃប្រេងសាំងធម្មតា នៅ ៣.០០០ រៀល/លីត្រ ដដែល ខណៈប្រេងម៉ាសូតមានតម្លៃ ២.៧៥០ រៀល/លីត្រ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ ៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០–