សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ App “ការអប់រំពីចម្ងាយ” ក្រោមកិច្ចសហការរវាងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

APP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០–