ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុន ជូនដំណឹងពីការផ្អាកជើងហោះហើរ ណារីតា-ភ្នំពេញ-ណារីតា រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី​១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២០