សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការចុះពង្រឹងកោសិកា នៃការបោះឆ្នោតនៅតាមបណ្តាខេត្ត ជាលើកទី២

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី​១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២០