សេចក្តីជូនដំណឹង អំពីពិធីប្រគល់ទទួលតាប្លេក(Tablet) ចំនួន១៧០០គ្រឿង បន្ថែមទៀត រវាងអង្គការUNDP និងក្រសួងផែនការ សម្រាប់អនុវត្តនីតិវិធីកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រ តាមការស្នើសុំក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០–