ពុំមានរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ថ្មី គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃនេះ ខណៈករណីកំពុងសម្រាកព្យាបាលមានចំនួន ២៣នាក់ ដដែល

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០–