ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជា ប្រចាំនៅនៅហ្សឺណែវ ៖ «វិធានការប្រឆាំងនឹងការក្លែងព័ត៌មាន ពុំមែនជាការរិតត្បិតសេរីភាពទេ»

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០–