រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ ដំណើរការនៃការផលិតសូត្រខ្មែរ ដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រ និងវប្បធម៌រស់នៅដ៏យូរលង់របស់ប្រជាជនកម្ពុជា តាំងពីមុនសម័យអង្គរ

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ —

រូបថត៖ ឃុត សៅ