កម្ពុជា នឹងមានកូនរដូវប្រាំង ចាប់ពីពាក់កណ្តាលខែកក្កដា រហូតដល់ចុងខែកក្កដា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០