លទ្ធផល នៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសមេគង្គ-ជប៉ុន លើកទី១៣ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ នៅថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ នេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០