ក្រសួងការងារជូនដំណឹងពីការបើកផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនកម្មករ និយោជិក ក្នុងវិស័យកាត់ដេរ ដែលត្រូវបានព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ (លើកទី១០)

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០