ក្រសួងសុខាភិបាល ណែនាំដល់គណៈអភិបាលរាជធានីខេត្ត អំពីការត្រៀមលក្ខណៈជាមុន សម្រាប់ឆ្លើយតប នៅពេលមានគ្រោះអាសន្ន និងគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើង

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០