ក្រសួងសាធារណការ ប្រកាសពីការកែសម្រួលឧបសម្ព័ន្ធ នៃប្រកាសស្តីពីបែបបទ និងនិតិវិធីសម្រាប់ការចូលនាវានៅតាមកំពង់ផែ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០