ក្រសួងអប់រំ សម្រេចអនុញ្ញាតឱ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជន អាចរៀបចំការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ (ឌីប្លូម) និងទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប) បញ្ចប់ឆ្នាំ ចំនួន២ថ្ងៃ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០