ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា អនុញ្ញាតឱ្យគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋ រៀបចំការប្រឡងបញ្ចប់ឆ្នាំ ដោយអនុវត្តតាមវិធានការសុវត្ថិភាព របស់ក្រសួងសុខាភិបាល និងអង្គការ WHO

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០–