ក្រសួងការងារ ជូនដំណឹងពីការបើកផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជិត ក្នុងវិស័យកាត់ដេរ និងទេសចរណ៍ ដែលត្រូវបានព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ ដោយសារវិបត្តិកូវីដ១៩ (លើកទី៩)

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០