រាជរដ្ឋាភិបាលមិនទុកឱ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារតែជំងឺកូវីដ១៩នោះទេ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ —