ក្រសួងមហាផ្ទៃ ណែនាំអភិបាលរាជធានី-ខេត្ត ត្រូវជំរុញរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន ចូលរួមអនុវត្តវិធានការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្ដ្រីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោម២ឆ្នាំ ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០