សេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ឆ្លើយតបទៅនឹងការចុះផ្សាយរបស់ គេហទំព័រកម្ពុជាថ្មី ដែលបានចុះផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រជាជនក្រីក្រ៣០គ្រួសារ ពុំមានបណ្ណសមធម៌

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០