ធនាគារអេស៊ីលីដា ចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ ចាត់ទុករបាយការណ៍របស់អង្គការ និងស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួន បានសរសេរដោយគ្មានមូលដ្ឋានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងមានចរិតញុះញង់ ព្រមទាំងបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ របស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០