ក្រសួងសារធារណការ ជូនដំណឹងពីការពន្យារពេលបន្តអនុវត្តការផ្ទេរសិទ្ធិយានយន្ត ដែលរកម្ចាស់ដើមមិនឃើញ រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០