ក្រសួងផែនការបញ្ជាក់ថា កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និង ងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលជំងឺវីដ១៩ គឺ ផ្តល់ជូនតែគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ដែលកំពុងកាន់បណ្ណសមធម៌មានសុពលភាពប៉ុណ្ណោះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០—-