ស្ថានទូតកម្ពុជា ប្រចាំម៉ាឡេស៊ី ជូនដំណឹងអំពីនីតិវិធីនានា សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ដែលមានបំណងវិលត្រលប់មកកាន់មាតុប្រទេសវិញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០–